01.08.06, Indien

Chikungunya-Virus (Kht. bestätigt, Zahlen=Verdachtsfälle)

Chikungunya / Verdachtsfälle (2006 bisher): Andhra Pradesh: 66 109 Karnataka: 543 286 Maharashtra: 202 114 Tamil Nadu: 41 211 Madhya Pradesh: 43 784


< ZURÜCK

Reisemedizinische Fachbegriffe